Zmluvné podmienky – Atlantiscapital Skip to content

Zmluvné podmienky

Zodpovednosť návštevníkov

Informácie na tejto webovej stránke nie sú určené na distribúciu alebo používanie žiadnou osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, v ktorej by taká distribúcia alebo použitie boli v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Návštevníci tejto webovej stránky sú povinní sa uistiť o podmienkach a dodržiavať akékoľvek miestne zákony alebo predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.

Trhové údaje

Pokiaľ ide o akékoľvek trhové údaje alebo iné informácie, ktoré uvádzame na tejto webovej stránke, (a) sú také údaje iba informatívne a my nebudeme niesť zodpovednosť, ak by akékoľvek také údaje alebo informácie boli v akomkoľvek ohľade nepresné alebo neúplné; (b) nebudeme niesť zodpovednosť za nič, čo urobíte alebo neurobíte na základe takých údajov alebo informácií a (c) také údaje alebo informácie sú naším majetkom a nemáte oprávnenie tieto ďalej prenášať, distribuovať, publikovať, zverejňovať alebo zobrazovať v celku alebo čiastočne tretím stranám, ak to nevyžaduje zákon alebo predpis.

Ochrana súkromia

Dodržiavame povinnosti stanovené platnou legislatívou o ochrane údajov.

Dôvernosť

Potvrdzujete a súhlasíte, že akékoľvek pokyny alebo komunikácia, ktorú zašlete vy alebo ktorá bude zaslaná vo vašom mene cez túto webovú stránku, je na vaše riziko. Sme oprávnení spoliehať sa na akékoľvek pokyny, ktoré nám dáte, a o ktorých budeme presvedčení, že ste ich vydali vy a konať na základe nich a považovať ich za riadne povolené z vašej strany a záväzné pre vás.

Vzdanie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

V miere povolenej zákonom nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vám vznikne z dôvodu používania alebo prístupu na túto webovú stránku alebo tým, že túto webovú stránku nebudeme ďalej poskytovať. 

Jurisdikcia

Podmienky sa riadia platným právom Slovenskej republiky a zmluvné strany sa neodvolateľne podrobujú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky pre rozhodnutie v akomkoľvek spore týkajúcom sa týchto podmienok.

Zmeny

Hoci sme sa maximálne snažili zabezpečiť, aby boli informácie uvedené na tejto webovej stránke presné, informácie tu uvedené sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a vy vyslovujete súhlas, že budete naďalej viazaní týmito podmienkami aj po ich zmene. O takýchto zmenách vás budeme informovať publikovaním upravených podmienok na tejto webovej stránke – o zmenách vás nebudeme informovať osobitne.

Oddeliteľnosť

Ak by sa všetky alebo akákoľvek časť ustanovení týchto podmienok stali neplatnými, nevymáhateľnými alebo nezákonnými v akejkoľvek jurisdikcii, dané ustanovenie alebo – ak to bude možné, jeho relevantná časť, bude oddelené pre danú jurisdikciu. Zvyšok podmienok bude platný a účinný a platnosť a účinnosť daného ustanovenia v akejkoľvek inej jurisdikcii tým nebude ovplyvnená. Toto ustanovenie nebude platiť, ak takéto oddelenie zmení základnú povahu podmienok.

Duševné vlastníctvo

Všetky autorské práva, práva na databázy, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah tejto webovej stránky patria nám, prípadne stranám, ktoré nám poskytli licencie. Obsah našej webovej stránky môže uvádzať názvy, termíny, prípadne údaje, ktoré môžu ale nemusia byť označené symbolom označujúcim, že na tento obsah sa vzťahujú autorské práva alebo je registrovaná ochranná známka. Neuvedenie takého symbolu sa za žiadnych okolností nemá chápať tak, že daný obsah nie je predmetom duševného vlastníctva našej spoločnosti alebo tretej strany.

Akékoľvek duševné vlastníctvo tretej strany, ktoré použijeme v obsahu našej webovej stránky, sa nemá vykladať tak, že taký majiteľ predstavujúci tretiu stranu sponzoruje, schvaľuje alebo je akokoľvek prepojený s nami alebo našou spoločnosťou, ani že vydáva nejaké vyhlásenie ohľadom vhodnosti obchodovania s našimi produktmi.

Okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach alebo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, žiadne informácie alebo obsah na tejto webovej stránke nie je možné reprodukovať, upravovať, načítavať tretej strane, poskytovať naň prepojenie, označovať, predvádzať na verejnosti, distribuovať alebo prenášať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Oznámenia

Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, môžeme posielať oznámenia. Vašou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby ste nám oznámili akúkoľvek zmenu svojej e-mailovej adresy. Akékoľvek oznámenie, ktoré vám pošleme na vašu e-mailovú adresu sa bude považovať za doručené v momente odoslania.

Zrušenie

Vaše klientske konto na našej webovej stránke máme právo zrušiť, ak porušíte tieto podmienky.

Zásady akceptovateľného používania

Administrátori stránky si vyhradzujú právo odmietnuť alebo zrušiť vaše konto bez upozornenia a podľa nášho vlastného uváženia na základe ktorého dospejeme ku skutočnosti, že ste porušili tieto podmienky.

Propagácia tejto webovej stránky je možná iba s výslovným súhlasom administrátorov stránky.

Zavolajte mi

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie ochrana súkromia a cookies. Viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť